صفحه اصلیفروشگاه آنلاینپیگیری سفارشفروشندهبازاریابتالار گفتگودرج بنر ویژهایستگاه آگهیاخبار و مقالات واریز وجهدرباره ماتماس با ما

 

 سایر صفحات > 
13


پبشنهاد ازدواج به مجری برنامه زنده در صدا وسیما

پبشنهاد ازدواج به مجری برنامه زنده در صدا وسیما

ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﻦ، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻔﺖ‌ﻭﮔﻮﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﯾﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺳﻮﺍﻻ‌ﺕ ﺑﯽ‌ ﺭﺑﻂ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﻭﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﯾ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
امانتداری کاسب خرم آبادی

امانتداری کاسب خرم آبادی

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﭘﯿﺮﺩﺍﺩ ﺑﯿﺮﺍﻧﻮﻧﺪﻩ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ، ﮐﯿﻒ ﺣﺎﻭﯼ170 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ، ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 120 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻣﺰ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﮏ ﺣﺎﻣﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 520 ﻣﯿﻠﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻇﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﻡ ﺟﻨﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
یک عشق دیرینه با خون پایان گرفت

یک عشق دیرینه با خون پایان گرفت

ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﺷﺎﻥ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ‌ﺑﻮﺩ، ‌ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ.  ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﺎ، ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﻼ‌ﺭﺩ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ‌ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺟﺴﺪ ﻣﺮﺩﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﺍﺵ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺘﻮﻝ 28‌ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻧﺎﻡ ‌ﺩﺍﺷﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺴﺪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ‌ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﯾ...ادامه مطلب     امتیاز: 200     نویسنده: zahrakhani
جسد مادری که هشت ماه در خانه ماند

جسد مادری که هشت ماه در خانه ماند

چندی پبش در کویت اتفاقی افتاد که بیشتر به داستانهای تخیلی شبیه است. جسد مادری که با وو دخترش ور یک آپارتمان زندگی میکردند پس از هشت ماه در اتاقش پیدا شد که کاملا تجریه شده بود. یکی از فرزندان این زن که تازه از بیمارستان مرخص شده بود برای دیدن مادرش به خانه او آمد و وقتی وارد اتاق شد و ملافه را از روی مادر کشید با جسد تجریه شده مادرش که لباس به تن داشت مواجه شد. دو دختر این زن به خاطر امرار معاش هر روز صبح زود از خانه بیرون ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
هدیه شگفت انگیز زن سعودی به همسرش

هدیه شگفت انگیز زن سعودی به همسرش

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮﺩﯼ |ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ| ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺸﺎﻥ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﺁﺭﺍﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ: |ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺷﺪ! ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻣﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯽ.|...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
ریگ جن یا همان مثلث برمودای ایران

ریگ جن یا همان مثلث برمودای ایران

ریگ جن آنقدر صعب العبور است که از دوران های قدیم هیچ کاروان و مسافری از آن عبور نمی کرده است. بنابراین طبیعی است که هیچ روستایی هم در آن وجود نداشته باشد. این منطقه در باورهای مردم بومی کویر، سرزمین نفرین شده است! آنها معتقدند که ارواح پلید و شیاطین در این سرزمین اسرارآمیز حکومت می کنند و به همین دلیل هر که پا به ریگ جن می گذارد بلعیده می شود و دیگر باز نمی گردد! اما شاید برایتان عجیب باشد که بدانید این روزها ریگ جن تبدیل...ادامه مطلب     امتیاز: 800     نویسنده: masoudfre
ضیافت شام فوتبایست مشهور و همسرش

ضیافت شام فوتبایست مشهور و همسرش

|ﮐﺮﯾﺲ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ | ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻠﯿﺎﺋﻮ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺖ: «ﺷﺎﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻡ.» ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ | ﮐﺮﯾﺲ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ | ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻨﯽ | ﺍﯾﺮﻧﺎ ﺷﺎﯾﮏ | ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2014 ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
تولد نوزاد خارق العاده در قم

تولد نوزاد خارق العاده در قم

نوزاد خارق العاده ای در بیمارستان ایزدی قم متولد شد. این نوزاد که دو دندانش را چند ماه قبل در رحم مادر درآورده بود باعث تعجب پزشکان و مادرش شد. پزشکان حال عمومی نوزاد را خوب اعلام کردند و گفتند نوزاد هیچ مشکل جدی ندارد....ادامه مطلب     امتیاز: 100     نویسنده: zahrakhani
دزدی 70000هزار تومان پول به خاطر گرسنگی فرزند 4 ساله

دزدی 70000هزار تومان پول به خاطر گرسنگی فرزند 4 ساله

 ﺍﯾﻦ ﺯﻥ 37 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ 70 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﻋﺖ 17 ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ 110 ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺨﺎﺭﺳﺖ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ، ﺗﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻼ‌ﻧﺘﺮﯼ 105 ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ...ادامه مطلب     امتیاز: 200     نویسنده: zahrakhani
خودکشی بازیگر زن معروف

خودکشی بازیگر زن معروف

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺯﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ «ﻗﻠﺐ ﯾﺨﯽ» ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺣﺪﺱ ﺯﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﺷﺎ ﻣﺤﺮﺍﺑﯽ.ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ: «ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﮒ ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎﺩﺭ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﻉ ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
اقدام جالب داور کره ای برای حفظ حجاب بازیکن زن ایرانی

اقدام جالب داور کره ای برای حفظ حجاب بازیکن زن ایرانی

حرکت جالب داور کره ای در مسابقات کبدی، با تشویق تماشاگران حاضر در ورزشگاه همراه بود. در بازی کبدی بانوان ایران مقابل هند، در یک صحنه هندی ها بازیکن ایران را از زمین بیرون انداختند. این اتفاق باعث شد تا مقنعه بانوی ایرانی از سرش خارج شود. در همین لحظه داور کره ای بازی در حرکتی جالب کت خودش را در آورد و روی سر بازیکن ایران انداخت تا او به کمک بازیکنان هندی مقنعه اش را سرش کند. حرکت این داور کره‌ای باعث شد تا ایرانی‌های حاضر در...ادامه مطلب     امتیاز: 200     نویسنده: zahrakhani
مرگ دختر بچه هشت ساله در شب زفاف

مرگ دختر بچه هشت ساله در شب زفاف

دختر هشت ساله یمنی که به عقد مرد چهل ساله در آمده بود، شب زفاف به علت خونریزی و آزار جنسی از طرف شوهرش درگذشت. سایت خبری((الشهید الیمنی)) با اعلام این خبر می نویسد: در شهر حرض واقع در استان حجه ی یمن مرد چهل ساله ثروتمندی با پرداخت هزینه گزافی دختر بچه هشت ساله ای را به عقد خود درمی آورد که شب زفاف این دختر بچه به علت خونریزی و آزار جنسی فوت می کند....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: zahrakhani
عاقبت چشم چرانی برادران مؤذّن

عاقبت چشم چرانی برادران مؤذّن

در شهری سه برادر بودند که یکی از آن ها مؤذن مسجد بود و در بالای مناره مسجد، اذان می گفت. این برادر پس از چند سال فوت کرد و برادر دوم مؤذن شد و بر بالای مناره مسجد اذان می گفت او هم حدود ده سال به مؤذنی مشغول بود تا اینکه برادر دوم هم فوت کرد. پس از آن مردم نزد برادر سوم رفتند و از او خواستند او هم چون دو برادرش به اذان گوئی بپردازد. اما وی از پذیرفتن اجتناب کرد. وقتی با اصرار زیاد مردم روبرو شد به آنان گفت: «من اذان گفتن را...ادامه مطلب     امتیاز: 4000     نویسنده: mi1367
حمله امیر قلعه نویی به آن برنامه تلویزیونی

حمله امیر قلعه نویی به آن برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرنگار |ورزش سه| از سازمان لیگ، قلعه‌نویی با حمله به برنامه نود درباره شرایط چنین توضیح داد: مشکل داریم ولی ... تیمی که 3 بازی شکست می‌ خورد لابد مشکلاتی دارد اما ما فیلم بازی هایمان را آنالیز کردیم و به نظرم شرایط کلی تیم ما خوب بوده است. شرایط بازیکنان هم به نسبت هفته گذشته بهتر است و من به بازی فردا خوش بین هستم. این ها دنبال خیر استقلال نیستند اگر بعضی از دوستان مطبوعاتی اجازه بدهند، شرایط ما بهتر می‌...ادامه مطلب     امتیاز: 400     نویسنده: ahmadfizik
متفاوت، متفاوت باشیم

متفاوت، متفاوت باشیم

مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند؛ ولی تو آنان را ببخش اگر مهربان باشی، تورا به داشتن انگیزه های پنهانی متهم می کنند؛ ولی تو مهربان باش اگر موفق باشی دوستانی دروغین و دشمنانی حقیقی خواهی یافت؛ ولی موفق باش اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند؛ ولی شریف و درستکار باش آنچه در طول سالیان سال بنا کرده باشی شاید یک شبه ویران کنند؛ ولی سازنده باش اگر به شادی و آرامش دست پیدا کنی، به تو حسادت میکنند؛ ولی شادمان باش...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: sniper13
از قورباغه هم میتوان عبرت گرفت

از قورباغه هم میتوان عبرت گرفت

اگر قورباغه‌ای را به همراه مقداری از آبی که در آن زندگی می‌کند در ظرفی بریزید و آب را به آرامی گرم کنید خواهید دید که قورباغه به گرم شدن آب عکس‌العملی نشان نمی‌دهد تا آن که آب جوش می‌آید و قورباغه می‌میرد. دلیل این رفتار این است که قورباغه یک حیوان خونسرد است و دمای بدن خود را با تغییرات تدریجی دمای محیط تطبیق می‌دهد. اگر قورباغه دیگری را بگیرید و در ظرف آبی که اختلاف دمای قابل ملاحظه‌ای با دمای بدن قورباغه دارد اما برای...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: sniper13
مخترع  هواپیما ویا گلایدرچه کسی بود؟

مخترع هواپیما ویا گلایدرچه کسی بود؟

وی ارویل رایت (به انگلیسی: Orville) متولد 19 اوت 1871 (میلادی) در گذشته در 30 می 1912 (میلادی) و ویلبر رایت (بهانگلیسی: Wilbur) متولد 16 آوریل 1867 (میلادی) در گذشته در 30 ژانویه 1948 (میلادی) دو برادر آمریکایی اهل اوهایو بودند که به خاطر اختراع اولین هواپیمای قابل کنترل موتوردار و سنگین تر از هوا در تاریخ 17 دسامبر 1903 (میلادی) مشهور شدند.آنها سالها بر روی گلایدرها و وسایل نقلیه مشابه قبل از نخستین پروازشان کار می‌کردند. آنه...ادامه مطلب     امتیاز: 900     نویسنده: ali2024
سرنوشت مرموز پسرک نمکین در هاله ای ابهام

سرنوشت مرموز پسرک نمکین در هاله ای ابهام

سرنوشت مرموز پسرک نمکین در هاله ای ابهام 109 سرنوشت مرموز پسرک نمکین در هاله ای ابهام سرنوشت مرموز پسرک نمکین در هاله ای ابهام به گزارش راگانیوز، باور کردنی نیست 14 ماه پیش بود وقتی خانواده مشهدی در سفر به تهران برای زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شهرری رفتند با سرنوشت غم‌انگیزی روبه‌رو شدند. گم‌شدن پسرک 5/3 ساله انتظار سختی را به چشمان بارانی مادر و دل تکیده پدر نشاند. یک سال و دو ماه گذشته اما هنوز اثری از ابوالقاسم ...ادامه مطلب     امتیاز: 200     نویسنده: softrey
شرط ایران برای همکاری با آمریکا در جهت نابودی داعش

شرط ایران برای همکاری با آمریکا در جهت نابودی داعش

شرط ایران برای همکاری با آمریکا در جهت نابودی داعش: انعطاف پذیری 1+5 در قبال برنامه غنی سازی یک مقام ایرانی گفت: ایران کشور بسیار بانفوذی در منطقه است و می تواند در مبارزه علیه تروریست های داعش موثر ظاهر شود. اما این جاده ای دو طرفه است، شما چیزی می دهید، در مقابل چیزی می گیرید. یک مقام ارشد ایران گفت که تهران حاضر است با واشنگتن و متحدانش برای متوقف کردن داعش همکاری کند، اما در مقابل خواهان انعطاف پذیری بیشتری در مورد برن...ادامه مطلب     امتیاز: 600     نویسنده: masoudfre
ماجرای چسبیدن دست مرد به بازوی زن نامحرم

ماجرای چسبیدن دست مرد به بازوی زن نامحرم

زنی در کعبه طواف می کرد و مردی هم پشت سر آن زن می رفت. (لحظه ای) آن زن بازوی خود را خارج کرد و آن مرد دستش را دراز نمود و بر روی بازوی آن زن گذاشت. خداوند دست آن مرد را به بازوی زن چسباند. مردم ازدحام نمودند، بطوری که راه عبور بسته شد. کسی را پیش امیر مکه فرستادند و امیر مکه، فقهاء و علماء را حاضر نمود و آنها فتوا دادند که باید دست مرد را ببرند، چونکه آن مرد مرتکب جنایت شده است. امیر مکه گفت: «آیا در اینجا از خانواده پیغمبر (...ادامه مطلب     امتیاز: 5350     نویسنده: mi1367
 سایر صفحات > 
13